ब्लाक -चन्दौली- सम्रग ग्राम चयनित - 2015-2016 :


क्रम संख्या ग्राम का नाम
1 #######


ब्लाक - बरहनी - सम्रग ग्राम चयनित - 2015-2016 :


क्रम संख्या ग्राम का नाम
1 #########


ब्लाक -नियमताबाद- सम्रग ग्राम चयनित - 2015-2016 :


क्रम संख्या ग्राम का नाम
1 #########


ब्लाक -सकलडीहा- सम्रग ग्राम चयनित - 2015-2016 :


क्रम संख्या ग्राम का नाम
1 #########


ब्लाक -धानापुर- सम्रग ग्राम चयनित - 2015-2016 :


क्रम संख्या ग्राम का नाम
1 #########


ब्लाक -चहनिया- सम्रग ग्राम चयनित - 2015-2016 :


क्रम संख्या ग्राम का नाम
1 #########


ब्लाक -चकिया- सम्रग ग्राम चयनित - 2015-2016 :


क्रम संख्या ग्राम का नाम
1 #########


ब्लाक -शहाबगंज- सम्रग ग्राम चयनित - 2015-2016 :


क्रम संख्या ग्राम का नाम
1 भूसीकृतपुरवा
2 बेलावर


ब्लाक -नौगढ- सम्रग ग्राम चयनित - 2015-2016 :


क्रम संख्या ग्राम का नाम
1 #########